Ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια
Ι.Π.Α.Π. "Η Θεοτόκος"

Ερωτηματολόγιο Διάγνωσης για Εκπαιδευτικούς (για ηλικίες 6 - 18 ετών)


Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση αυτού του μαθητή με άλλους μαθητές, των οποίων οι δάσκαλοι συμπλήρωσαν παρόμοια έντυπα. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν επίσης για σύγκριση με άλλες πληροφορίες που υπάρχουν γι’ αυτό το μαθητή. Παρακαλούμε απαντήστε όσο καλύτερα μπορείτε, ακόμη και εάν σας λείπουν ορισμένες πληροφορίες γι’ αυτό το μαθητή. Η βαθμολογία των στοιχείων θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό γενικών τρόπων συμπεριφοράς. Μπορείτε να γράψετε τα σχόλια δίπλα στην κάθε ερώτηση και στο χώρο ο οποίος υπάρχει στη σελίδα 2.


Υπάρχουν 29 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο
  Σημείωση σχετικά με το προσωπικό απόρρητο
Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο.
Οι εγγραφές των απαντήσεων που δίνεται στις ερωτήσεις δεν περιέχουν καμία πληροφορία ταυτοποίησης για εσάς, εκτός και αν μια συγκεκριμένη ερώτηση απαιτεί ρητά τέτοιου είδους πληροφορίες. Εάν χρησιμοποιήσατε έναν κλειδάριθμο ταυτοποίησης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το ερωτηματολόγιο, παρακαλώ μείνετε ήσυχοι γιατί ο κλειδάριθμος αυτός δεν θα αποθηκευτεί μαζί με τις απαντήσεις σας. Η διαχείρισή του γίνεται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων και θα ενημερωθεί μόνον για να δείξει εάν συμπληρώσατε ή όχι αυτό το ερωτηματολόγιο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αντιστοίχισης κλειδάριθμων ταυτοποίησης και απαντήσεων σε ένα ερωτηματολόγιο.
 

Version 1.0.0