Ηλεκτρονικά Ερωτηματολόγια
Ι.Π.Α.Π. "Η Θεοτόκος"

Ερωτηματολόγιο Αρχικής Διάγνωσης Γονέα - Κηδεμόνα (για ηλικίες 6 - 18 ετών)


Παρακαλούμε συμπληρώστε το έντυπο έτσι ώστε να εκφράζει τις δικές σας απόψεις για τη συμπερηφορά του παιδιού, ακομη και εάν άλλοι μπορεί να μη συμφωνούν μαζί σας. Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια δίπλα σε κάθε ερώτηση και στον χώρο που υπάρχει στη σελίδα 2. Βεβαιωθείτε ότι απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις.


Υπάρχουν 44 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο
  Σημείωση σχετικά με το προσωπικό απόρρητο
Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο.
Οι εγγραφές των απαντήσεων που δίνεται στις ερωτήσεις δεν περιέχουν καμία πληροφορία ταυτοποίησης για εσάς, εκτός και αν μια συγκεκριμένη ερώτηση απαιτεί ρητά τέτοιου είδους πληροφορίες. Εάν χρησιμοποιήσατε έναν κλειδάριθμο ταυτοποίησης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το ερωτηματολόγιο, παρακαλώ μείνετε ήσυχοι γιατί ο κλειδάριθμος αυτός δεν θα αποθηκευτεί μαζί με τις απαντήσεις σας. Η διαχείρισή του γίνεται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων και θα ενημερωθεί μόνον για να δείξει εάν συμπληρώσατε ή όχι αυτό το ερωτηματολόγιο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αντιστοίχισης κλειδάριθμων ταυτοποίησης και απαντήσεων σε ένα ερωτηματολόγιο.
 

Version 1.0.0