Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού

 

 

«To  Ίδρυμα Προστασίας Απροσαρμόστων  Παίδων « Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ » προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό  διαγωνισμό για τη μίσθωση δεκαέξι – δεκαεπτά (16-17) αυτοκινήτων, πούλμαν μεταφοράς παιδιών και προσωπικού πενήντα  (50) και πενήντα έξι (56) θέσεων, της εκπαιδευτικής περιόδου   Σεπτεμβρίου 2020 – Ιουλίου 2021

 

Ήτοι διάρκειας έντεκα (11) μηνών με δικαίωμα μονομερούς και αζημίως, εκ μέρους του Ιδρύματος και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού του Συμβουλίου, λύσεως της συμβάσεως, οποτεδήποτε πριν από το χρόνο λήξης της  και πάντως, όχι προ της παρελεύσεως τεσσάρων (4), τουλάχιστον, μηνών  από την έναρξη της  εκπαιδευτικής περιόδου (Σεπτέμβριος 2020).

 

Η σχετική διακήρυξη των όρων του διαγωνισμού θα διανέμεται στους  ενδιαφερομένους καθημερινά από το Ίδρυμα, οδός Θεοτόκου αριθμός 02, περιοχή Ιλίου (Νέων Λιοσίων), τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2311 070, από 8.30 π.μ. – 12.30 μ.μ.  οι δε προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο   κατά το χρονικό διάστημα  από της δημοσιεύσεως της παρούσης μέχρι και την 29/06/2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00 π.μ. το αργότερο.-

        Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Προκήρυξη σε αρχείο  PDF